Vordering herstel van de arbeidsovereenkomst na ontslag

Vordering herstel van de arbeidsovereenkomst na ontslag

Hoewel het in de praktijk zelden voorkomt, kan de werknemer na ontslag in plaats van schadevergoeding herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. Dit kan zowel bij een ontslag wegens dringende redenen als bij een regulier ontslag waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst (doorgaans na toestemming van het UWVWERKbedrijf) heeft opgezegd. Naast het ... Lees meer »

Kan een vergoeding uit een cao gelijk worden gesteld aan een vergoeding uit een sociaal plan?

Kan een vergoeding uit een cao gelijk worden gesteld aan een vergoeding uit een sociaal plan?

Bij het bepalen van de hoogte van een ontbindingsvergoeding houdt de Kantonrechter rekening met de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters. Aanbeveling 3.1 bevat de hoofdregel, waaruit blijkt dat bij een ontbinding op grond van veranderingen in de omstandigheden (waaronder ook valt een bedrijfseconomisch ontslag) de Kantonrechter op grond van ... Lees meer »

Ontbinding zonder vergoeding wegens passieve houding werknemer bij disfunctioneren

Ontbinding zonder vergoeding wegens passieve houding werknemer bij disfunctioneren

Op 19 april 2011 heeft de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch (1) de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer na een lang dienstverband zonder vergoeding ontbonden. De kantonrechter legde hieraan ten grondslag dat de werknemer ten onrechte niet had meegewerkt aan verbetering van zijn functioneren. Lees meer »

Afwijzing ontbindingsverzoek werknemer wegens lopende UWV-procedure; oprekking uitspraak Hoge Raad 11 december 2009?

Afwijzing ontbindingsverzoek werknemer wegens lopende UWV-procedure; oprekking uitspraak Hoge Raad 11 december 2009?

In de uitspraak van de Hoge Raad van 11 december 2009 is bepaald dat voor een ontbinding (verzocht door de werknemer) nadat het UWVWERKbedrijf reeds toestemming heeft verleend voor opzegging, bijzondere omstandigheden zijn vereist. Als gevolg van deze uitspraak is het voor de werknemer in beginsel niet meer mogelijk om ... Lees meer »

Individuele waardeoverdracht pensioen: minister heeft oog voor bijbetalingsproblematiek

Individuele waardeoverdracht pensioen: minister heeft oog voor bijbetalingsproblematiek

De wetgever beoogde bij de introductie van het recht op waardeoverdracht in 1994 pensioenverlies voor de werknemer bij verandering van de werkkring tegen te gaan. Hierdoor wordt de arbeidsmobiliteit van met name oudere werknemers bevorderd. Vanuit werkgeversoptiek valt echter te betwijfelen of de arbeidsmobiliteit thans niet juist belemmerd wordt. Werkgevers ... Lees meer »

Inschakelen rechercebureau om zieke werknemer te controleren

Inschakelen rechercebureau om zieke werknemer te controleren

Is er een juridische basis voor het inschakelen van een recherchebureau bij een vermoeden van twijfels aan arbeidsverzuim? Over dit onderwerp is in de wet niets geregeld. Het uitgangspunt is dat de re-integratie van een zieke werknemer de verantwoordelijkheid is van de werkgever en de werknemer. Bij de verzuimbegeleiding dient ... Lees meer »

Ex-werknemer moet meewerken aan onderzoek NMa

Ex-werknemer moet meewerken aan onderzoek NMa

Op 17 juni 2011 heeft de waarnemend voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), verklaard zeer verheugd te zijn over de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 9 juni 2011. Volgens deze uitspraak van de rechtbank is een ex-werknemer op basis van de algemeen geldende medewerkingsplicht gehouden onderzoeksvragen van de NMa ... Lees meer »

Afstand van concurrentiebeding, maar toch niet vogelvrij

Afstand van concurrentiebeding, maar toch niet vogelvrij

In een arbeidsovereenkomst komt bijna standaard een non-concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding voor. Op  overtreding van zo’n beding staan vaak forse boetes. Als werkgever en werknemer afspraken maken over beëindiging van het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst (dus met wederzijds goedvinden), komt het ook vaak voor dat de bedingen ... Lees meer »

Wat gaat voor: recht op loon bij ziekte of “geen arbeid, geen loon” wegens invordering rijbewijs?

Wat gaat voor: recht op loon bij ziekte of “geen arbeid, geen loon” wegens invordering rijbewijs?

Deze vraag deed zich voor in een zaak die speelde bij de kantonrechter te Lelystad. Het ging om een chauffeur die zich, voorafgaand aan zijn dienst, had ziek gemeld. Diezelfde avond kreeg de werknemer een ongeluk dat werd veroorzaakt met zijn auto.  In zijn bloed werd een alcoholpromillage vastgesteld van ... Lees meer »

Naar boven scrollen