Normenkader uitvoering WNT 2014 en wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Normenkader uitvoering WNT 2014 en wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) van kracht. Dit heeft voor de nodige opschudding gezorgd en bovendien geleid tot nadere regelgeving (o.a. voor de sectoren Onderwijs, Zorg en Woning­corporaties). Ook zijn begin dit jaar nadere beleidsregels over de toepassing en handhaving ... Lees meer »

Zieke werknemer verplicht op verzoek bedrijfsarts medische machtiging te verstrekken

Zieke werknemer verplicht op verzoek bedrijfsarts medische machtiging te verstrekken

Als een werknemer door ziekte verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten (zijn bedongen arbeid), dan moeten werkgever en werknemer over en weer aan de slag met diens re-integratie. Daarnaast heeft de werkgever gedurende de wachttijd een verplichting tot loondoorbetaling. Voor een goede invulling van de re-integratie is het nodig dat ... Lees meer »

Reparatiewet werk en zekerheid (Verzamelwet SZW 2015) ingediend bij Tweede Kamer

Reparatiewet werk en zekerheid (Verzamelwet SZW 2015) ingediend bij Tweede Kamer

Op 18 juli jl. is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat – onder meer – de al eerder door minister Asscher van SZW aangekondigde veranderingen (reparaties) inzake de Wet werk en zekerheid. De reparaties betreffen tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen, herstel van omissies en ... Lees meer »

Pensioen bij fusie of overname

Pensioen bij fusie of overname

Pensioen wordt vaak over het hoofd gezien bij fusies en overnames, terwijl pensioen juist grote impact kan hebben op de lopende verplichtingen. Aan deze pensioenmaterie is uitvoerig aandacht besteed in een whitepaper over de impact van lopende pensioenverplichtingen. Kopers, verkopers, accountants, bedrijfsadviseurs etc. kunnen hun voordeel doen met het lezen ... Lees meer »

Pensioenprobleem voor profvoetballers?

Pensioenprobleem voor profvoetballers?

Vorige maand deed de NOS nog verslag van het pensioenprobleem voor sporters. Veel Nederlandse topsporters zijn tijdens hun loopbaan namelijk niet in staat een pensioen op te bouwen. Het basissalaris is soms zo laag dat er geen geld meer resteert om voor het pensioen opzij te zetten. Bovendien bestaat in ... Lees meer »

DGA-pensioen in eigen beheer staat ter discussie

DGA-pensioen in eigen beheer staat ter discussie

De DGA kan ervoor kiezen het pensioen in eigen beheer te houden. Belangrijke voordelen van het pensioen in eigen beheer is dat het pensioenvermogen de onderneming niet verlaat en dus zorgt voor een liquiditeitsverruiming. Een ander belangrijk voordeel is dat de pensioenpremie ten laste kan worden gebracht van het resultaat ... Lees meer »

SER steunt instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

SER steunt instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma heeft de SER op 20 juni 2014 unaniem het standpunt ingenomen, dat voor het vaststellen, wijzigen en intrekken van de pensioenovereenkomst altijd instemmingsrecht aan de OR toekomt. Het onderscheid tussen enerzijds pensioenverzekering ofwel het pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeraar en anderzijds het pensioen ... Lees meer »

Gelooft minister Asscher het zelf?

Gelooft minister Asscher het zelf?

Een trotse minister Asscher was gisteren te gast bij het radio 1 journaal. De Wet Werk en Zekerheid werd die dag door de Eerste Kamer aangenomen. De minister vertelde dat er eindelijk, na tientallen jaren van discussie, een belangrijke wijziging op het gebied van het ontslagrecht was aangenomen. Een op ... Lees meer »

Naar boven scrollen