Home > Wijziging arbeidsvoorwaarden (pagina 5)

Artikelen met thema: Wijziging arbeidsvoorwaarden

Feed abonnement<
Belangwekkend arrest over wettelijke informatieplicht pensioenuitvoerders

Belangwekkend arrest over wettelijke informatieplicht pensioenuitvoerders

Op een pensioenuitvoerder rusten diverse wettelijke informatieverplichtingen, zoals de verplichting tot het verstrekken van een start- en stopbrief. Ook moet de pensioenuitvoerder de werknemer binnen drie maanden na een wijziging van de pensioenovereenkomst informeren over deze wijziging (artikel 21 Pensioenwet, voorheen artikel 17 lid 1 Pensioen- en Spaarfondsenwet). Met name ... Lees meer »

Kamervragen premieovereenkomst voor pensioenen (Defined Contribution-regeling)

Kamervragen premieovereenkomst voor pensioenen (Defined Contribution-regeling)

Een groot aantal werknemers neemt op dit moment deel aan een pensioenregeling waarbij de werkgever een uitkering heeft toegezegd (Defined Benefit-regeling). Naar verwachting zal dit aantal afnemen, omdat steeds meer werkgevers vanuit kostenoverwegingen overstappen van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst. Het is niet per definitie zo dat daarmee de premiebedragen ... Lees meer »

Bevriezen van loon en winstdeling bij inkomen > € 2.500,- toegestaan

Bevriezen van loon en winstdeling bij inkomen > € 2.500,- toegestaan

Het gerechtshof Amsterdam heeft in een recente uitspraak bepaald dat het bevriezen van loon en het niet uitkeren van winstdelingen vanaf een inkomen van € 2.500,– bruto geen ongelijke behandeling oplevert en evenmin in strijd is met goed werkgeverschap (art.7:611 BW). Het feit dat bij de werkgever als onderdeel van ... Lees meer »

WNT in Eerste Kamer

WNT in Eerste Kamer

Opnieuw politieke discussie over het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Op deze kennispagina zijn hierover al verschillende bijdragen geleverd. Op dinsdag 6 november a.s. vergadert de Eerste Kamer over dit wetsontwerp. Op 13 november wordt gestemd. Op 29 oktober werd het Regeerakkoord VVD-PvdA  Bruggen slaan  bekend ... Lees meer »

Wijziging autoregeling na overgang van onderneming

Wijziging autoregeling na overgang van onderneming

In geval van overgang van onderneming gaat een werknemer op grond van artikel 7:663 BW automatisch over naar de overnemende partij, met behoud van al zijn rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. In de regel zal de koper na de overgang graag zijn eigen arbeidsvoorwaarden op de overgenomen werknemers willen ... Lees meer »

Staan het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel aan aanpassing van een overgangsregeling in de weg?

Staan het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel aan aanpassing van een overgangsregeling in de weg?

Volgens de Centrale Raad van Beroep dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord. Wat speelde er? De gemeente Geldrop-Mierlo kende eind jaren ‘90 een van de CAR/UWO afwijkende ouderenregeling. In het Georganiseerd Overleg is getracht dit in overeenstemming te brengen, door voor alle medewerkers aan te sluiten bij de regeling ... Lees meer »

Met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang claimen: the saga continues

Met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang claimen: the saga continues

Op 4 juli 2012 schreef mijn kantoorgenote mr. Thuy Nguyen-van de Klift over het vernieuwende arrest van de Hoge Raad van 27 april 2012, waarin de Hoge Raad oordeelde dat een werknemer met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang kan claimen. Daarbij merkte mr. Nguyen op dat dit eventueel een onwenselijk ... Lees meer »

Eerste Kamer stemt in met nieuwe vakantiewetgeving

Eerste Kamer stemt in met nieuwe vakantiewetgeving

Op dinsdag 24 mei 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op grond waarvan vanaf 1 januari 2012 alle werknemers met een volledige werkweek een wettelijk recht krijgen op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Langdurig zieke werknemers krijgen recht op hetzelfde ... Lees meer »

Een nieuwe mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te wijzigen: het wijzigingsontslag

Een nieuwe mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te wijzigen: het wijzigingsontslag

Is een opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV mogelijk onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met gewijzigde arbeidsvoorwaarden? Op 24 december 2010 heeft de Hoge Raad zich in het kader van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure in de zin van artikel 7:681 lid 1 en 2 BW ... Lees meer »

Naar boven scrollen