Home > Artikelen van Renate Peijs-Schoester (pagina 3)

Artikelen van Renate Peijs-Schoester

T: +31 (0)26 353 83 03
E: peijs@dirkzwager.nl


Renate Peijs is sedert 1 januari 2018 niet meer werkzaam bij Dirkzwager. Heeft u vragen of wilt u een advies neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie Arbeidsrecht.
Transitievergoeding ook verschuldigd bij gewijzigde arbeidsovereenkomst?

Transitievergoeding ook verschuldigd bij gewijzigde arbeidsovereenkomst?

Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli jl. is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging of het niet verlengen van een (tijdelijk) arbeidsovereenkomst, mits deze ten minste 24 maanden heeft geduurd. Als gevolg van de nieuwe ketenregeling (7:668a BW), eveneens ingevoerd per 1 ... Lees meer »

Beroep rechtsvermoeden arbeidsomvang geldt ook bij min/max contract

Beroep rechtsvermoeden arbeidsomvang geldt ook bij min/max contract

Uit een arrest van het Gerechtshof Den Haag blijkt dat ook bij een flexibele arbeidsovereenkomst waarbij partijen een minimum en maximum aantal uren per week zijn  overeengekomen – een zogenaamd  min/max-contract – een werknemer met succes beroep kan doen op het rechtsvermoeden inzake de arbeidsomvang. Lees meer »

Cocaïnegebruik in de privésfeer; reden voor ontslag op staande voet?

Cocaïnegebruik in de privésfeer; reden voor ontslag op staande voet?

De kantonrechter te Hoorn (rechtbank Noord-Holland) oordeelde dat het gebruik van cocaïne in de privésfeer geen reden vormt om een werknemer op staande voet te ontslaan. Dit oordeel staat lijnrecht tegenover het oordeel van ons hoogste rechtscollege in het arrest Dirksz/Hyatt, waarin juist geen onderscheid werd gemaakt tussen drugsgebruik privé ... Lees meer »

Reorganisatie via stoelendans in beginsel toelaatbaar

Reorganisatie via stoelendans in beginsel toelaatbaar

Bij een reorganisatie waarbij (gedwongen) ontslagen zullen vallen, geldt als uitgangspunt dat het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast. Een methode om buiten de afspiegeling te blijven is de zogenoemde stoelendansmethode. In dat geval komen alle bestaande functies in de oude structuur te vervallen en worden er nieuwe functies gecreëerd, waarnaar boventallig ... Lees meer »

Vernietigbare vaststellingsovereenkomst bij onvoldoende voorlichting door werkgever

Vernietigbare vaststellingsovereenkomst bij onvoldoende voorlichting door werkgever

Dat een handtekening van een werknemer onder een vaststellingsovereenkomst die ziet op beëindiging met wederzijds goedvinden niet altijd voldoende is, blijkt wel uit twee recente uitspraken van het Hof Arnhem en de kantonrechter Utrecht. Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is van belang dat de werkgever zich ervan vergewist dat ... Lees meer »

Collectief ontslag eerder melden

Collectief ontslag eerder melden

Nog vóór de val van het kabinet in de nacht van vrijdag 19 februari op zaterdag 20 februari jl., heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in reactie op een aantal Kamervragen laten weten de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) te willen aanpassen. De vraag of een melding collectief ... Lees meer »

Nog een formule erbij: de XYZ-formule.

Nog een formule erbij: de XYZ-formule.

Begin vorige maand hebben de gerechtshoven Amsterdam, Den Bosch en Leeuwarden een (nieuwe) formule geïntroduceerd voor vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslagprocedures. Deze formule, genaamd ‘XYZ-formule’, is gebaseerd op de oude kantonrechtersformule die vóór 1 januari 2009 bij ontbindingprocedures gold, vermenigvuldigd met 0,5. Eind vorig jaar kwam het hof Den Haag ... Lees meer »

Cosmetische ingreep in de baas zijn tijd?

Cosmetische ingreep in de baas zijn tijd?

Plastische chirurgie is vandaag de dag niet meer enkel weggelegd voor filmsterren. Ook de ‘gewone’ man of, wellicht beter gezegd, vrouw maakt steeds vaker gebruik van cosmetische ingrepen. Daar hebben televisieprogramma’s zoals ‘Extreme Makeover’ en ‘Make me beautiful’ onder meer aan bijgedragen. Maar ook het feit dat een borstvergroting, liposuctie ... Lees meer »

Wet aanpassing arbeidsduur

Wet aanpassing arbeidsduur

Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur (“WAA”) kunnen werknemers bij hun werkgever een verzoek indienen tot aanpassing van de arbeidsduur of spreiding van de arbeidsuren. Een veel voorkomende reden voor een dergelijk verzoek is het ouderschap of beter gezegd, het combineren van werk en een gezinsleven. Welke redenen zijn ... Lees meer »

Naar boven scrollen