Home > Artikelen van Aletha Dera-ten Bokum (pagina 2)

Artikelen van Aletha Dera-ten Bokum

T: +31 (0)26 353 83 44
E: dera@dirkzwager.nl


In het kader van de dubbelstudie Recht & Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen rondde Aletha in 2010 de master Nederlands Recht af, om vervolgens in 2011 cum laude haar master Bedrijfskunde te voltooien. In 2017 rondde zij de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht cum laude af.

Aletha is sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager, binnen de sectie Arbeidsrecht. Aletha verricht werkzaamheden in het algemeen arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend. Hierbij houdt zij zich bezig met individuele en collectieve ontslagzaken en vraagstukken op onder meer het gebied van arbeidsongeschiktheid, (dis)functioneren, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Aletha werkt aan zaken voor (multi)nationale ondernemingen, middelgrote ondernemingen en particulieren.

Ontslag via UWV? Gebruik de verplichte formulieren!

Ontslag via UWV? Gebruik de verplichte formulieren!

Vanaf vandaag, 1 juli 2015, ben je als werkgever verplicht om de aanvraag van een ontslagvergunning bij UWV te doen door bepaalde ontslagaanvraagformulieren in te vullen. Dit is geregeld in het Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV. De ontslagaanvraagformulieren zijn in overleg met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties ontwikkeld en zijn ... Lees meer »

Concrete reorganisatieplannen? Ga nú met arbeidsongeschikte werknemers in gesprek!

Concrete reorganisatieplannen? Ga nú met arbeidsongeschikte werknemers in gesprek!

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht drastisch. Eén van de wijzigingen is dat een werkgever de huidige keuze uit twee ontslagroutes – opzegging van de arbeidsovereenkomst met ontslagtoestemming van het UWV WERKbedrijf, of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter – niet meer heeft. De ontslaggronden komen limitatief in ... Lees meer »

“De kantonrechtersformule toepassen is maatschappelijk niet aanvaardbaar!”

“De kantonrechtersformule toepassen is maatschappelijk niet aanvaardbaar!”

De inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid) laat nog even op zich wachten,  maar in de rechtspraak wordt al voorgesorteerd op de regels van deze nieuwe wet. De kantonrechter Utrecht heeft afgelopen maandag, 1 september 2014, een uitspraak gedaan waarbij hij bij het vaststellen van de ontbindingsvergoeding ... Lees meer »

Reparatiewet werk en zekerheid (Verzamelwet SZW 2015) ingediend bij Tweede Kamer

Reparatiewet werk en zekerheid (Verzamelwet SZW 2015) ingediend bij Tweede Kamer

Op 18 juli jl. is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat – onder meer – de al eerder door minister Asscher van SZW aangekondigde veranderingen (reparaties) inzake de Wet werk en zekerheid. De reparaties betreffen tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen, herstel van omissies en ... Lees meer »

Verplichte bonusuitbetaling ondanks discretionaire bevoegdheid een uitbetaling te weigeren

Verplichte bonusuitbetaling ondanks discretionaire bevoegdheid een uitbetaling te weigeren

Alleen als een werknemer volstrekt onvoldoende presteert, maakt hij helemaal geen aanspraak op een bonusuitkering. Daar doet de omstandigheid dat de werkgever de uiteindelijke beslissing heeft over het al dan niet toekennen van een bonusuitkering niets aan af. Zo luidde het oordeel van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 18 februari jl. ... Lees meer »

Wanneer is werknemersconcurrentie onrechtmatig?

Wanneer is werknemersconcurrentie onrechtmatig?

Vereisten voor onrechtmatige werknemersconcurrentie Indien tussen een werkgever en een werknemer geen geldig concurrentiebeding is overeengekomen, geldt als uitgangspunt dat het een werknemer vrijstaat zijn voormalig werkgever te beconcurreren. Dit geldt ongeacht of dit direct (met een eigen onderneming) of indirect (in dienst van een andere onderneming) gebeurt. Onder bepaalde ... Lees meer »

Wetsvoorstel aanpassing WOR (financiering scholingssysteem OR-leden)

Wetsvoorstel aanpassing WOR (financiering scholingssysteem OR-leden)

Wetsvoorstel op initiatief van sociale partners Onlangs is een wetsvoorstel ingediend onder de naam “Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet”. Aan dit wetsvoorstel ging een initiatief van ... Lees meer »

Een tweede gegeven -voorwaardelijk- ontslag op staande voet kan bij nieuwe feiten rechtsgeldig zijn

Een tweede gegeven -voorwaardelijk- ontslag op staande voet kan bij nieuwe feiten rechtsgeldig zijn

Een voorwaardelijk gegeven ontslag op staande voet is mogelijk In een recente uitspraak (LJN BW0021) heeft het Hof Leeuwarden uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid van een voorwaardelijk gegeven ontslag op staande voet. Een dergelijk ontslag wordt door werkgevers in de praktijk gegeven wanneer een eerdere beëindiging van het dienstverband reeds ... Lees meer »

Naschrift de Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Naschrift de Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Dit artikel geldt als naschrift op het artikel “De Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet”. Wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet Het Wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet zoals ingediend in augustus 2010 door minister Donner is niet als zodanig aangenomen. De eerste aangelegenheid in dit wetsvoorstel betrof het niet verschuiven van de ... Lees meer »

Balkenendenorm in de cultuursector

Balkenendenorm in de cultuursector

“De Balkenendenorm is heilig!” De vaststelling van (de hoogte van) salarissen van bestuurders binnen (semi) overheidsinstanties doet in de huidige samenleving vaak stof opwaaien. Een recent voorbeeld hiervan vormt de stelling van Provinciale Staten van Groningen eind maart 2012 dat het salaris van de nieuwe directeur van het Groninger Museum ... Lees meer »

Naar boven scrollen