Home > Arbeidsovereenkomst > Hervorming Ziektewet voor flexwerkers
Hervorming Ziektewet voor flexwerkers

Hervorming Ziektewet voor flexwerkers

Het huidige kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een hervorming van de Ziektewet en toezending van deze wet aan de Tweede Kamer, zo meldt een persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Prikkels voor werkhervatting
Voor arbeidsongeschikte werknemers met een vast contract zijn er al veel prikkels om weer aan het werk te gaan. Zo geldt gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting (art. 7:629 BW) en hebben de werkgever en de werknemer op grond van art. 7:658a BW over en weer re-integratieverplichtingen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichtingen, dan kan na twee jaar arbeidsongeschiktheid door het UWV een loonsanctie worden opgelegd (verlenging van de loondoorbetalingsperiode met maximaal 52 weken). Als de werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, kan de werkgever de loonbetaling stopzetten.

Bij flexwerkers, zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract, ontbreekt de prikkel om actief te re-integreren. Omdat flexwerkers vaak gedurende hun arbeidsongeschiktheid geen werkgever hebben, krijgen zij een uitkering via het UWV (in plaats van dat de werkgever het salaris doorbetaalt) en na twee jaar arbeidsongeschiktheid komen zij voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking. Uit onderzoek blijkt dat flexwerkers gemiddeld vijf keer langer ziek zijn dan werknemers met een vast contract.

Voorgestelde wijzigingen Ziektewet
Met de voorgestelde hervorming van de Ziektewet komen er vanaf 1 januari 2013 meer prikkels voor flexibele werknemers. Ook werkgevers en het UWV krijgen een grotere verantwoordelijkheid om deze werknemers aan het werk te helpen.

Werkgevers zullen na de hervorming van de Ziektewet een hogere premie betalen als er meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. Het UWV zal na één jaar ziekte beoordelen of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Die beoordeling is nu pas na twee jaar. De looptijd van de uitkering is momenteel standaard twee jaar. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Werknemers zonder vaste werkgever krijgen nog drie maanden een uitkering van 70 procent van hun laatst verdiende loon. Tenzij iemand 5 jaar of langer aan het werk is, wordt daarna het ziekengeld teruggebracht tot 70 procent van het minimumloon. Dat is gelijk aan het bijstandsniveau. Verder wordt de maximale duur dat iemand een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen verlengd van drie naar zes maanden. Dit vergroot de kans dat de flexibele werknemers in dienst kunnen treden bij een nieuwe werkgever.

Of het wetsvoorstel uiteindelijk zal worden aangenomen, zullen we moeten afwachten. Wij houden dit voor u in de gaten.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen